REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Câștigă Bani”

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATOR

 

   Organizatorul campaniei “Câștigă Bani” („Campania”) este RADBURG CENTER SRL, cu sediul social în comuna Slobozia Sucevei, Nr. 2A, Jud. SUCEAVA, înregistrată la registrul comerțului sub nr J33/312/2014, CUI RO25496873, (denumită în cele ce urmează “Organizator”)
 
    Campania se va desfășura cu respectarea prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții. Orice persoană care participă la această campanie promoțională este de acord cu prevederile prezentului Regulament, orice nerespectare având ca efect neacordarea premiilor oferite de Organizator. Prin completarea formularului corespunzător campaniei, sunteți de acord să respectați și să fiți obligat în mod legal de termenii și condițiile stipulate în acest Regulament și a dispozițiilor Termenilor și Condițiilor generale (disponibile aici: https://www.radburg.ro/termeni-si-conditii/), și care vor lua forma unui contract între dvs. și Organizator (denumit în continuare “Contractul”).
 

 

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

    Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 și a legislației în vigoare aplicabile.

SECȚIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

    Această Campanie se desfășoară pe platforma online https://www.radburg.ro/. Platforma online este operată de către Organizator.

SECȚIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

    Campania promoțională se desfășoară pe perioadă nelimitată, până ce va anunța organizatorul oprirea acesteia. Organizatorul va anunța oprirea campaniei înainte cu o lună, pentru a primi toate anvelopele trimise de participanți.

SECȚIUNEA 5. PERSOANELE PARTICIPANTE ÎN CAMPANIA PROMOȚIONALĂ

    Poate participa la prezenta campanie orice persoană fizică sau juridică. Fiecare Participant răspunde integral pentru acuratețea și corectitudinea informațiilor pe care le pune la dispoziția Organizatorului.

  În cazul în care Organizatorul descoperă sau ia la cunoștință prin orice metodă faptul că Participantul nu îndeplinește condițiile pentru a participa la prezenta campanie, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu oferi contravaloarea anvelopelor, conform campaniei, precum și de a apela la orice remediu legal care îi este pus la dispoziție de legislația în vigoare.

SECȚIUNEA 6. MODUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI

    Pentru a participa la campanie, Participantul trebuie sa trimita anvelopele folosite chiar daca nu au fost achizitionate de pe site-ul www.radburg.ro  la fabrica Radburg, pe adresa Nr. 2A, SLOBOZIA SUCEVEI, Jud. SUCEAVA.

  Imediat ce ajung, se verifică structura metalică, textilă, umărul talon să fie nebătut de janta din cauza subpresiunii, vârful talonului să nu fie bătut. Dacă aceste condiții corespund, plata se va face în maxim 24 ore, în contul pus la dispoziție sau sub formă de voucher de cumpărături pe www.radburg.ro

  Trimiteți pe e-mail sau pe telegram contul în care vă trimitem banii. În cazul in care doriți să luați anvelope la schimb vă trimitem factură doar pentru diferență.

SECȚIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR

    Premiile se acordă în bani, conform mecanismului campaniei sau sub formă de voucher.

  Valoare acordată este 15% din valoarea celei mai scumpe anvelope de pe site-ul www.radburg.ro, la aceiasi Dimensiune, Marca, Model sau categorie calitate in functie de ceea ce trimiteți către noi.

 Pentru a nu exista confuzii, mai jos lăsăm un exemplu de criterii de calitate pentru anvelope:

A+ Michelin
A. Bridgestone, GoodYear, Continental, Dunlop, Fulda
B. Hankook, Pirelli, Semperit, Toyo, Yokohoma, Uniroyal, Nokian, Firestone
C. Alte marci

SECȚIUNEA 8. TAXE

  Participanților la această Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor de curierat pentru trimiterea anvelopelor catre fabrica.

SECȚUNEA 9. REGULAMENTUL CAMPANIEI

    Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant și va fi făcut public conform legislației din România pe site-ul www.radburg.ro, pe toată perioada desfășurării Campaniei.

SECȚIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

    Organizatorul se obligă să respecte prevederile  Regulamentului (UE) 2016/679, Legii nr 190 / 2018, respectiv a oricărei legi aplicabile în România privind protecția datelor cu caracter personal stocate și/sau prelucrate de Organizator pe perioada de un an calendaristic de la data finalizării Campaniei.      Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților și să le utilizeze conform legislației în vigoare.

Participanții la Campanie, beneficiază de toate drepturile prevăzute de  Regulamentul (UE) 2016/679 și de Legea 190 / 2018 privind protecția datelor personale stocate pe durata campaniei, precum:

dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate de catre Organizator;

dreptul de a solicita Organizatorului rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care ii privesc:

 • dreptul de a solicita Organizatorului stergerea datelor cu caracter personal care ii privesc atunci când acestea nu mai sunt necesare in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei;
 • dreptul de a solicita Organizatorului restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita Organizatorului transmiterea datelor cu caracter personal care ii privesc intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat;
 • dreptul de a se opune prelucrarii, inclusiv celor efectuate in scopuri de marketing; având in vedere faptul ca prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantilor sunt necesare pentru validarea inscrierii in Campanie a acestora, Organizatorul nu va putea asigura participarea la Campanie a participantilor care isi exercita dreptul la opozitie, acestia urmând a fi descalificat din Campanie.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus, precum si pentru adresarea oricarei intrebari, comentariu sau solicitari cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, participantii se pot adresa responsabilului cu protectia datelor al Organizatorului, la adresa de posta electronica: office@www.radburg.ro sau în scris, prin scrisoare recomandată cu conținut declarat la adresa Organizatorului menționată în secțiunea 1.

În măsura în care Participanții doresc să înainteze o plângere cu privire la prelucrările efectuate de către Organizator a datelor cu caracter personal, Participanții se pot adresa atât Organizatorului cât și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro)

SECȚIUNEA 11. RESPONSABILITATE

    Organizatorul nu are nicio răspundere și nu va fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor trimise de Participant.

Participarea la această Campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament și a Contractului.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

Organizatorul nu își va asuma răspunderea:

 • cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie mobilă sau a rețelelor de internet
 • în cazul în care sunt furnizate informații false sau eronate
 • pentru eventualele disfuncționalități în derularea promoției ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea
 • pentru erori cauzate de întreruperea conexiunii la internet a Participanților în timpul cât aceștia accesează pagina de Campanie
 • pentru erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal sau a telefonului în timpul cât aceștia accesează pagina de Campanie
 • în cazul folosirii cu rea-voință a tehnologiei și a site-ului www.radburg.ro de către Participanți în scopul de a manipula Campania.
 • pentru erori cauzate de folosirea unor tehnologii incompatibile cu mediul digital în care se desfășoară campania.

Organizatorul nu este răspunzător pentru mesajele comunicate de către Participanți în alte medii de comunicare (exemplu, Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, blog-uri, alte site-uri web, etc.) ori pentru consecințele care decurg din această acțiune. Participantul este responsabil pentru diseminarea acestor mesaje cu privire la campanie, Organizator sau angajații și colaboratorii Organizatorului și în acest sens, Organizatorul își rezervă de a acționa în instanță Participantul pentru orice daune directe sau indirecte (inclusiv prejudicii de imagine, reputație, etc.) cauzate de Participant din culpă sau cu intenție. Participantul va despăgubi Organizatorul privind orice costuri, pierderi, cheltuieli sau daune suferite de Organizator ca urmare a nerespectării de către Participant a prezentului Regulament și/sau Contract.

SECȚIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI

    Prezenta Campanie poate înceta înainte de termenul stabilit in SECȚIUNEA 4, oricând în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. Dacă o situație de forță majora împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei promoționale, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Dacă invocă forță majoră, Organizatorul este obligat să comunice Participanților la campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 13. DISPOZIȚII GENERALE. LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ

    Aceasta Campanie (așa cum aceasta poate fi modificata unilateral de către Organizator prin modificarea Regulamentului și/ sau a Termenilor și Condițiilor) reprezintă întreaga înțelegere și înlocuiește toate înțelegerile prealabile scrise sau verbale dintre Participant și Organizator.

Dacă orice prevedere din acest Regulament de Campanie este interzisă de lege sau stabilită de o instanță de judecată ca fiind nelegală, nulă sau care nu poate fi pusă în executare, acea prevedere va fi, în măsura necesară, separată de restul acestui Regulament de Campanie și va fi considerată a fi nescrisă în măsura posibilă fără a afecta celelalte prevederi din acest Regulament și nu va afecta în nicio circumstanță validitatea sau posibilitatea punerii în executare a acestui Campanie.

Nu puteți să cesionați sau să transferați niciun drept sau obligație în baza acestui Regulament de Campanie fără acordul nostru prealabil scris. Noi putem cesiona sau transfera drepturile și obligațiile noastre în baza acestui Regulament de Campanie către orice terț fără consimțământul dvs. scris și prealabil, dar vă vom notifica de îndată cu privire la o astfel de cesiune sau transfer.

Acest Regulament de Campanie este guvernat și interpretat în conformitate cu legislația din România. Orice litigii care se nasc din sau în legătură cu acest Regulament  de Campanie vor fi soluționate în mod amiabil. Orice litigiu izvorând din sau în legătură cu acest Regulament de Campanie, inclusiv cu privire la încheierea, anularea, interpretarea, executarea sau încetarea sa va fi soluționat de instanța competentă de la sediul nostru social din județul Suceava, România.